Πότε θα σταματήσουμε να κάνουμε ις μυξοπαρθένες;

Πότε θα σταματήσουμε να κάνουμε ις μυξοπαρθένες;

52
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με τι απόρησες λοιπόν; Με την πράξη του Κασιδιάρη  ή με την αντιμετώπιση της πράξης; Δεν θα σχολιάσω καν  την πράξη. Τις ρίζες, τα πιθανά αίτια, τις αιτίες, τις αφορμές ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτή καθεαυτή την πράξη. Δεν θα σχολιάσω τι έκαναν ή τι δεν έκαναν οι πρωταγωνιστές του περιστατικού αλλά και οι θεατές αυτού.  Θα σχολιάσω αποκλειστικά και μόνο την αντιμετώπιση της πράξης όχι μόνο από τον πολιτικό κόσμο αλλά και από πολλούς πολίτες έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε   στα μέσα  κοινωνικής δικτύωσης.

Μέση δεν υπάρχει. Άκρο το ένα, άκρο και το άλλο.

Γράφει η Νάντια Τριανταφύλλου για τα ΑΛΗΘΙΝΑ ΨΕΜΑΤΑ

Από την μια υπάρχει η «καταδίκη» και από την άλλη το «μπράβο ρε Κασιδιάρη». Μέση δεν υπάρχει. Άκρο το ένα, άκρο και το άλλο. Αλλά για στάσου ρε φίλε. Γύρνα πίσω λίγο, πριν τις εκλογές της 6ης  Μαΐου. Θυμάσαι τότε που όλοι ή οι περισσότεροι από εμάς  ήμασταν στην φάση του «τι θα ψηφίσεις;». Και λέγαμε τότε «ψήφισε ότι θες εκτός από τους δύο μεγάλους» τότε βέβαια εννοούσαμε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. και κάνοντας πλάκα μεταξύ μας λέγαμε «ρε φαντάζεσαι να μπει η χρυσή αυγή μέσα στην Βουλή; Αυτοί θα τους αρχίσουν όλους στα χαστούκια» … τα  Χαστούκια δηλαδή τα περιμέναμε, ή για να θυμηθώ το θυμικό μας τότε τα προσδοκούσαμε, ελπίζαμε σε αυτά , γουστάραμε να τα δούμε, θέλαμε να πέσει ξυλίκι στην Βουλή, θέλαμε κάποιοι να ξευτιλιστούν, θα μας έδινε χαρά, θα έσκαγε το χειλάκι μας θα νοιώθαμε καλύτερα εάν έτρωγαν μερικές ψιλές αυτοί που μας διέλυσαν τις ζωές βάζοντας την υπογραφή τους στο μνημόνιο και σε ότι αυτό αντιπροσωπεύει.  Άλλωστε τότε πολλοί από μας κατεβαίναμε στις πορείες και ανεξαρτήτως της ηλικίας μας, των πολιτικών πιστεύω μας και της ιδιοσυγκρασίας μας παραδίδαμε το «μετάλλιο της ανοιχτής παλάμης» ή για να το πω πιο λαϊκά ρίχναμε μούντζα σε αυτούς που μας κυβερνούσαν και φωνάζαμε «να καεί, να καεί, το μπουρδέλο η Βουλή»… έτσι δεν είναι;

Öùôïãñáößá ðïõ ëÞöèçêå áðü ôï ôçëåïðôéêü êáíÜëé ôïõ ÁÍÔ1 êáé åéêïíßæåé ôïí åêðñüóùðï Ôýðïõ ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò Çëßá ÊáóéäéÜñç (2Á) íá ãñïèïêïðåß ôç ËéÜíá ÊáíÝëëç (3Á), õðïøÞöéá âïõëåõôÞ ôïõ ÊÊÅ, åíþ ðñïóðáèåß íá ôïí óõãêñáôÞóåé ï ðáñïõóéáóôÞò ôçò åêðïìðÞò êáé äçìïóéïãñÜöïò Ãéþñãïò ÐáðáäÜêçò (Á), ôçí ÐÝìðôç 07 Éïõíßïõ 2012. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ôçëåïðôéêÞò åêðïìðÞò ôïõ ÁÍÔ1, êé åíþ ç ðïëéôéêÞ áíôéðáñÜèåóç Þôáí óå õøçëïýò ôüíïõò, ï ê. ÊáóéäéÜñçò ðÝôáîå Ýíá ðïôÞñé ìå íåñü ðñïò ôç ÑÝíá Äïýñïõ, õðïøÞöéá âïõëåõôÞ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, üôáí ôïõ åßðå üôé ç ×ñõóÞ ÁõãÞ èá ãõñßóåé ôç ÷þñá 500 ÷ñüíéá ðßóù. Ç ËéÜíá ÊáíÝëëç áíôÝäñáóå êáôáäéêÜæïíôáò ôçí åíÝñãåéá ôïõ ê. ÊáóéäéÜñç, ï ïðïßïò óçêþèçêå áðü ôç èÝóç ôïõ, óôñÜöçêå ðñïò ôçí êá ÊáíÝëç, ôçò üñìçîå êáé ôç ãñïíèïêüðçóå, ðáñÜ ôçí ðñïóðÜèåéá ôùí ðñïóêåêëçìÝíùí êáé ôïõ ðáñïõóéáóôÞ Ãéþñãïõ ÐáðáäÜêç íá áðïôñáðåß ôï åðåéóüäéï.Óôçí åêðïìðÞ ðáñåíÝâçóáí êáé åêðñüóùðïé ôùí êïììÜôùí êáôáäéêÜæïíôáò ôç óôÜóç ôïõ ê. ÊáóéäéÜñç ùò Üíáíäñç. ÁìÝóùò ìåôÜ ôï ðåñéóôáôéêü, ç ðñïúóôáìÝíç ôçò Åéóáããåëßáò Ðñùôïäéêþí ÅëÝíç ÑÜéêïõ, Ýäùóå åíôïëÞ ãéá ôç óýëëçøç ôïõ Çëßá ÊáóéäéÜñç, ìå ôçí áõôüöùñç äéáäéêáóßá, ãéá áðñüêëçôç, Ýìðñáêôç åîýâñéóç. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÍÔ1/STR

Τότε γιατί τέτοια έκπληξη σήμερα;  Γιατί σοκαριστήκαμε όλοι; Γιατί μείναμε άναυδοι; Δεν το γνωρίζαμε ότι θα γίνει; Δεν ξέραμε όταν νομιμοποιούσαμε με την ψήφο μας ανθρώπους της «χρυσής αυγής» χρίζοντας τους εκπροσώπους μας και κάνοντάς τους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου ότι τα χαστούκια έρχονται; Μα για αυτό δεν τους βάλαμε μέσα στην Βουλή; Για να μοιράσουν χαστούκια; Για στάσου ρε παιδί μου… Πόσο ψυχάκηδες μπορεί να είμαστε σαν λαός;  Εάν δεχτώ ότι τους νομιμοποιήσαμε για να μοιράσουν χαστούκια εκεί που δεν έφτανε το δικό μας το χέρι τώρα γιατί επαναστατούμε και σκίζουμε τα ρούχα μας; Τι;  μας φταίει ότι ο Κασιδιάρης χτύπησε γυναίκες; Ότι έγινε σε τηλεοπτικό πλατό και όχι μέσα στη Βουλή; Μας χάλασε δηλαδή την φαντασίωση και γίναμε έξαλλοι;

Δηλαδή εάν τα χαστούκια έπεφταν εντός βουλής και θύματα ήταν άλλοι, θα γελάγαμε και θα λέγαμε «μπράβο»; Τι σκατά θέλουμε ρε παιδί μου για να καταλάβω; Εμείς δεν τους βγάλαμε; Εμείς ή μάλλον 440.000 άνθρωποι από εμάς που τους ψήφισαν αυτό δεν ήθελαν; Γιατί τώρα λοιπόν κάνουμε τις μυξοπαρθένες παριστάνοντας ότι δεν ξέραμε;

Και όχι τίποτε άλλο, κάνοντας εμείς τις μυξοπαρθένες δίνουμε πάσα σε όλους τους πολιτικούς. Γιατί αυτοί πρώτοι και καλύτεροι βγήκαν και καταδίκασαν την πράξη. Όλοι. Σύσσωμη η πολιτική ζωή του τόπου καταδίκασε την πράξη. Πράξη που περιγράφεται και διώκεται σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.

Εκείνο όμως που με ενοχλεί είναι ότι πράξεις πολιτικών προσώπων που κατέστρεψαν χιλιάδες ζωές, οδηγώντας ανθρώπους σε αυτοκτονίες και σε πλήρη απόγνωση, πράξεις που επίσης περιγράφονται στον Ποινικό Κώδικα και είναι ποινικά κολάσιμες οι περισσότερες μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος το πολιτικό σύστημα δεν είχε την παρρησία να τις καταδικάσει σύσσωμο. Αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα…

Υ.Γ. παρεμπιπτόντως κόφτε το πια αυτό το «αυγό του φιδιού». Εντάξει  μην την μασάτε όλοι την καραμέλα, ας πει κάποιος και κάτι άλλο γιατί μέσα σε ένα 24ωρο πρέπει να  έχω ακούσει την φράση τουλάχιστον 100 φορές από 100 διαφορετικούς τύπους!!! Έλεος, κάπου ας υπάρξει μέτρο σε αυτή την χώρα.

Νάντια Τριανταφύλλου για τα ΑΛΗΘΙΝΑ ΨΕΜΑΤΑ